Razrada teme Zastita okolisa i klima

Copernicus Hackathon Zagreb pokriva tri tematska podrucja, a ovdje donosimo konkretne teme za izradu aplikacija u tematskom podrucju Zastita okolisa i klima. Teme su predlozene od strane Ministarstva zastite okolisa i energetike:

 • Izrada pokrova zemljista - postojeci model pokrova zemljista (CORINE land cover) ne zadovoljava specificne potrebe mikro lokacija stoga postoji potreba da se prikupljanje podataka na razini CORINE land cover modela za posebno odabrana podrucja (NATURA) organizira na bolji, specificniji nacin, drugacije klasificirano i uz ucestalije pracenje (temporalnih) promjena. Preduvjet za izradu aplikacije na ovu temu je postojanje in-situ podataka koji bi posluzili kao referenca za satelitske podatke, a koje bi osiguralo MZOE,
 • Izrada karata temporalne promjene stanista prema tipu/vrsti u NATURA podrucjima - U okviru aktivnosti zonacije podrucja prema stanisnim tipovima/vrstama definira se i cilj ocuvanja (npr. definiran je prag povrsine sume hrasta luznjaka u pojedinoj sumi u hektrima). Radi intervencija na terenu o kojima nadlezne sluzbe ne dobivaju informaciju, ne postoji spoznaja da li se ta stanista smanjuju. Cilj zadatka bio bi razvoj aplikacije koja bi bila u stanju pratiti temporalne promjene unutar tih podrucja. Preduvjet za izradu aplikacije na ovu temu je postojanje in-situ podataka koji bi posluzili kao referenca za satelitske podatke, a koje bi osiguralo MZOE,
 • Usluge eko-sustava - cilj zadataka je pratiti temperaturne razlike pojedinog eko-sustava odnosno temperaturne razlike s obzirom na doba dana, kako reagira sumski/zeleni pokrov te kolika je usluga eko-sustava glede temperature,
 • Problem zagadenja plastikom - problem je globalnog i nacionalnog karaktera - zadatak bi bio sagledati gdje su locirani otoci plastike. Npr. da li je moguce detektirati plasticno zagadenje (smece) koje je tijekom juga protekle godine doslo iz Albanije i zagadilo obalu juzne Dalmacije,
 • Odlagalista otpada - dio odlagalista uspostavljeno je u skladu sa postavljenim kriterijima struke, a dio nije. Problem koji se javlja su procjedne vode - odnosno da li one imaju pristup vodonosnicima. Drugi problem su deponiji koji se zagrijavaju i odplinjavaju te je potrebno pratiti kolika je oscilacija temperature (trend povecanja i snizenja) tijekom godine (efekt otpustanja kemikalija u podzemne vode),
 • Poplave - s obzirom da u Hrvatskoj imamo zastarjeli nacin ophodenja s problematikom poplava (zecji nasipi), cilj ovog problema je dati moderan pristup prevencijskog karaktera za navedenu tematiku,
 • S obzirom da je Hrvatska turisticka zemlja vazno je pratiti problem ispusta kanalizacije, cilj ovog problema je detekcija ispusta kanalizacije na podrucju Hrvatske s naglaskom na turisticka sredista,
 • Pracenje vlaznosti tla temeljem satelitskih snimaka - pracenje promjena pokrova zemljista s obzirom na vlaznosti tla,
 • Pracenje fito-planktona na Jadranu + nosenje sedimenta,
 • Krske rijeke - pracenje nosenja sedimenta
 • Pracenje vodenih valovi na rijekama,
 • Detekcija morskog oraha,
 • Detekcije azbestnih krovova i
 • pracenje svjetlosnog oneciscenja

Napominjemo da sudionici koji se prijave za natjecanje u ovoj tematskoj skupini nisu u obvezi izraditi aplikaciju na neku od navedenih tema, ali mogu otvoriti mogucnost daljnje suradnje s nasim partnerima. Za navedene teme biti ce pripremljeni potrebni in-situ podaci.